Análisis de la organización interna de la industria. una aplicación a la industria vitivinícola en la Denominación de Origen Calificada Rioja

Autor: Galve Górriz, Carmen; Salazar Terreros, Idana

Tipo de documento: Artículo de revista

Revista: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía. ISSN: 0213-3865. Año: 2011. Número: 77. Páginas: 280-300.

IN-RECS (datos correspondientes al año 2010) Disciplina: ECONOMIA  Cuartil: 2º C  Impacto: ,114 

CARHUS Plus+: C

CIRC: GRUPO B

Resumen: Jatorrizko Deituraren Kon tseilu Arau tzaileak emandako 2007ko datuak hartu dira oinarri lan hau egiteko. Bere helburua da mahastizain tza eta ardogin tzaren industriaren barne-konfigurazioa azter tzea Errioxa Jatorrizko Deitura Kalifikatuaren eremuan, bi ikuspegi kontuan hartuta: horizontala eta bertikala. Egin diren azterketetan ikusi da enpresa handiak nabarmen tzen diren industria dela, eta Deituran parte har tzen duten eragileek modu espezializatuan jarduten dutela ekoizpen-zikloaren etapetan. Era berean ikusi da, espezializazio horren ondorioz eta parte hartzen duten etapak osa tzeko asmoz, eragileek transakzioak egiten dituztela euren artean, edo kooperatibetan elkar tzen direla.